Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η Εταιρία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων.
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν.2121/1993, 2239/94 κλπ) του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Ειδικότερα το λογότυπο «BrainQuest» και τυχόν άλλα γραφικά και λογότυπα, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα, αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή από την Εταιρία ή/και τους λοιπούς κατόχους αυτών, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών στον Πελάτη.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δημιουργία παράγωγης εργασίας εξ αυτού ως και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του συνόλου ή μέρους περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας.
Η πώληση και η παράδοση του προϊόντος στον Πελάτη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος ή άδειας αναπαραγωγής, μετατροπής, διανομής, παρουσίασης στο κοινό, εκμίσθωσης, διασκευής ή προσαρμογής αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, που απαγορεύονται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.
Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας ή των πωλούμενων από αυτή προϊόντων απαγορεύεται αυστηρά και επισύρουν αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών προστίμων.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)
Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών και η Εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

COOKIES
Στην παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που έχει δώσει στην Εταιρία και μπορεί να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι, προβαίνοντας στην κράτηση δωματίου παρέχει τη ρητή συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρία για τους ανωτέρω σκοπούς.
Η Εταιρία δικαιούται, χωρίς δική της ευθύνη, να αποκαλύψει οποιαδήποτε στοιχεία ή/ και πληροφορίες του Πελάτη στις αρχές επιβολής του νόμου, σε κρατικούς λειτουργούς ή/ και σε τρίτους, εφόσον θεωρεί ότι είναι εύλογα απαραίτητο ή κατάλληλο για τη επιβολή ή/ και για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης.
Η Εταιρία δύναται να ενημερώσει τον Πελάτη όσον αφορά την κράτηση του, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή με επιστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας του.
Για τυχόν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος είναι δυνατή η επικοινωνία στο info@brainquest.gr.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων. 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αρμόδια για κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.